X
 • No products in the list
Actievoorwaarden Hydraulische pers

Action terms: Time for an upgrade !

01/02/2023

Deze actie biedt 10% korting op de aankoop van een van de deelnemende hydraulische persen. Ook ontvangen klanten aanvullend winkelkrediet om te besteden binnen de Specac sample voorbereidingscollectie.  Ontvang daarom:

 • 10% korting op Manual Hydraulic Press GS15011 of GS25011 + € 150 euro krediet.
 • 10% korting op Autotouch Automatic Press GS2580X, GS2581X, GS2582X, GS2583X + € 450 euro krediet.
 • 10% korting op Power Press GS2540X, GS2542X, GS2543X + € 450 euro krediet.
 • Ontvang € 100 euro extra krediet bij inlevering van je oude hydraulische pers.

 

 1. Deze actie is geldig vanaf de startdatum (01-01-2023) van de campagne tot de einddatum (01-03-2023) die door ons wordt aangegeven.
 2. Om in aanmerking te komen voor de korting en het krediet, moet de aankoop van de hydraulische pers tijdens de actieperiode worden voltooid.
 3. Het krediet is alleen geldig voor aankopen binnen de Specac sample voorbereidingscollectie en kan niet worden ingewisseld voor/uitbetaald in (contant) geld. Dit krediet kan niet worden gebruikt op het product waarbij de klant het krediet ontvangt.
 4. De oude pers heeft geen specifieke kwaliteitseisen. Onder ‘oude pers’ verstaan wij een handmatig aangedreven hydraulische laboratoriumpers voor het voorbereiden van monsters. Voor dit specifieke krediet geldt dezelfde voorwaarde als punt 3 in deze actievoorwaarden.
 5. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties.
 6. Onze standaard algemene voorwaarden die je hier kunt lezen zijn, naast de actievoorwaarden, van toepassing op deze actie.
 7. Wij behouden ons het recht voor om deze actievoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
 8. Klanten moeten aantonen dat ze de eigenaar zijn van de oude pers die ze inruilen.
 9. De korting en krediet worden toegekend op basis van de verkoopsprijs van de hydraulische pers, exclusief BTW en verzendkosten.
 10. Klanten moeten bij het voltooien van de aankoop aangeven dat ze gebruik willen maken van deze actie.
 11. Klanten kunnen het krediet opsparen voor toekomstige aankopen.
 12. Klanten moeten binnen 1 jaar na de aankoop van de hydraulische pers het krediet uitgeven.
 13. Krediet wordt, tenzij anders aangegeven, toegeschreven aan een organisatie op basis van het unieke Piplab klantnummer, geformatteerd als PLK####. De korting en krediet zijn niet overdraagbaar aan andere personen of organisaties.
 14. Als de hydraulische pers na de aankoop wordt teruggegeven, wordt de korting en het krediet ingetrokken.
 15. Als de klant de oude pers inruilt, is deze verkocht aan ons en kan deze niet meer worden teruggegeven.
 16. De actie is alleen geldig voor aankopen via onze officiële verkoopkanalen van Piplab B.V., waaronder:
  – www.Piplab.nl
  info@piplab.nl
  order@piplab.nl
  – +31 (085) 513 068 33
 17. Onze verantwoordelijkheid voor eventuele garanties en claims op de hydraulische pers is niet beïnvloed door deze actie.
 18. Deze actie is alleen geldig voor personen en organisaties die woonachtig/gevestigd zijn in Nederland.
 19. Als er technische problemen zijn met onze website of andere verkoopkanalen, behouden wij ons het recht voor om deze actie op elk moment te beëindigen.
 20. Wij zijn niet verantwoordelijk voor technische storingen, vertragingen, fouten of andere problemen die buiten onze controle liggen.
 21. Klanten moeten zich houden aan onze gebruiksvoorwaarden en -beperkingen voor onze producten.
 22. Wij behouden ons het recht voor om klanten te weigeren die deze actievoorwaarden schenden of misbruik maken van deze actie.
 23. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit deze actie.
 24. Alle kosten die samenhangen met deze actie, inclusief belastingen, zijn voor rekening van de klant.
 25. Deze actievoorwaarden vormen de volledige afspraak tussen ons en de klant en vervangen alle eerdere afspraken, mondelinge of schriftelijke, tussen ons en de klant.
 26. Deze actie geldt zo lang de voorraad strekt.

Terms and Conditions – Time for an Upgrade Promotion:

This promotion offers 10% off the purchase of any of the participating hydraulic presses. Customers will also receive additional shop credit to spend within the Specac sample preparation collection.  Receive therefore:

– 10% discount on Manual Hydraulic Press GS15011 or GS25011 + €150 store credit.

– 10% discount on Autotouch Automatic Press GS2580X, GS2581X, GS2582X, GS2583X + €450 credit.

– 10% discount on Power Press GS2540X, GS2542X, GS2543X + €450 credit.

– Receive €100 euro extra credit when handing in your old hydraulic press.

 1. This promotion is valid from the campaign start date (01-02-2023) to the end date (01-03-2023) specified by us.
 2. To qualify for the discount and credit, the purchase of the hydraulic press must be completed during the campaign period.
 3. The credit is valid only for purchases within the Specac sample preparation collection and cannot be redeemed for/paid in (cash). This credit cannot be used on the product where the customer receives the credit.
 4. The old press has no specific quality requirements. By ‘old press’ we mean a manually driven hydraulic laboratory press for sample preparation. The same condition as point 3 in these action conditions applies to this specific credit.
 5. This action is not valid in combination with other offers or actions.
 6. Our standard terms and conditions which you can read here apply to this action, in addition to the action conditions.
 7. We reserve the right to amend or terminate these action terms and conditions at any time without notice.
 8. Customers must prove ownership of the old press they are trading in.
 9. The discount and credit will be granted based on the selling price of the hydraulic press, excluding VAT and shipping costs.
 10. Customers must indicate that they wish to take advantage of this promotion when completing the purchase.
 11. Customers can save the credit for future purchases.
 12. Customers must spend the credit within 1 year of purchasing the hydraulic press.
 13. Credit, unless otherwise specified, will be attributed to an organisation based on the unique Piplab customer number, formatted as PLK####. The discount and credit are not transferable to other persons or organisations.
 14. If the hydraulic press is returned after purchase, the rebate and credit will be withdrawn.
 15. If the customer trades in the old press, it has been sold to us and cannot be returned.
 16. The promotion is valid only for purchases through our official sales channels of Piplab B.V., including:
 • www.Piplab.nl
 • info@piplab.nl
 • order@piplab.nl
 • +31 (085) 513 068 33
 1. Our responsibility for any warranties and claims on the hydraulic press is not affected by this action.
 2. This promotion is only valid for individuals and organisations residing/located in the Netherlands.
 3. If there are technical problems with our website or other sales channels, we reserve the right to end this promotion at any time.
 4. We are not responsible for technical failures, delays, errors or other problems beyond our control.
 5. Customers must comply with our terms of use and restrictions on use of our products.
 6. We reserve the right to refuse customers who violate these promotion terms and conditions or misuse this promotion.
 7. We will not be responsible for any indirect or consequential loss arising from this promotion.
 8. All costs associated with this promotion, including taxes, shall be borne by the customer.
 9. These promotion terms and conditions constitute the entire agreement between us and the customer and supersede all previous agreements, oral or written, between us and the customer.
 10. This action is valid as long as stocks last.

Table of contents

Gerelateerde blogs